• Chinese
 • BIZ hakda

  Şanhaý Güneş Tehnologiýa Co., Ltd., infragyzyl termopil duýgurlygyny we CMOS-MEMS tehnologiýasyny ösdürmäge ýöriteleşen milli ýöriteleşdirilen "kiçi ägirt" integral zynjyr kärhanasydyr.Kompaniýa CMOS-MEMS dizaýny we amal integrasiýasy boýunça baý tejribä eýedir we kontrakt däl infragyzyl temperatura ölçeg datçikleri, NDIR dispersiýa däl gaz kesgitleýiş datçikleri, infragyzyl induksiýa adam-kompýuter täsiri we beýleki dürli infragyzyl termopil datçik önümlerini satuwa çykardy. önümleri.Termoelektrik infragyzyllygyň "hytaý ýadrosy";

  CMOS-MEMS prosess platformasyna bil baglap, kompaniýa biologiki mikroneýlleri, passiw enjamlary, ýokary tizlikli aragatnaşyk we beýleki önümleri hem döretdi.Özbaşdak ösen CMOS-MEMS tehnologiýasyna daýanmak we “Fabless” işewürlik modelini kabul etmek bilen, kärhana öndürijiligi we çykdajylary göz öňünde tutup önümiň integrasiýasyny gowulandyrýar we lukmançylyk we saglyk, durmuş enjamlary, akylly öý, täze döreýän amaly terminallara hemişe uýgunlaşyp biler. sarp ediş elektronikasy, Senagat gözegçiligi, optiki aragatnaşyk we tehnologiki derini ideg etmek ugurlarynda giň amaly mümkinçilikleri bar.

   “Güneş”, müşderiler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy we IR duýgur önümlerinde we ulanyjylaryň dizaýnyny has elýeterli, çeýe we elýeterli etmek üçin çözgütlerde tehniki tejribe saklaýar.Giňişleýin portfeli bolan “Güneş” innowasion IR datçik önümleri müşderilere akylly enjamlar, ykjam elektronika we ýaşyl energiýa tehnologiýalary ýaly dürli we çalt ösýän bazarlara ýetmäge mümkinçilik berýär we has takyklygy, az periferiýa komponentleri, kiçi ulgam giňişligi we has gowy öndürijilige sebäp boldy. arzan bahasy.

  06
  07

    “Güneş” dizaýn tejribesi we gözleg işlerine yzygiderli maýa goýumlary önümleriň öndürijiligini we hilini dünýäniň iň ýokary IR datçik üpjün edijilerine laýyk gelýär ýa-da ondan ýokarydyr.Hil we ygtybarlylyk, Güneşde hemişe ileri tutulýan sanawyň başynda durýar.“Güneş”, müşderilere iň ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürläp, dünýäde öňdebaryjy IR sensor üpjün edijileriniň biri bolmaga çalyşýar.Şonuň üçin “Güneş”, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we ýerine ýetirmek üçin dowam edýän tagallalarda tehnologiýalarymyzy we amaly ulgamlarymyzy yzygiderli kämilleşdirmek syýasatydyr.

    “Güneş”, has akylly dünýä döretmäge we ösen dizaýn, tehnologiýa täzelikleri, ýokary öndürijilik we ajaýyp önümiň hili arkaly mümkin boldugyça ekologiki gurşawymyzy gowulandyrmagy maksat edinýär.