• Chinese
 • Modul

  • YY-M420A

   YY-M420A

   YY-M420A, uzak aralyk bilen ýokary öndürijilikli infragyzyl temperatura ölçeg modulydyr. Modulda çalt jogap bermek we temperaturany takyk ölçemek aýratynlyklary bar.Adaty 2 simli giriş tertibi ony ýokary temperatura gözegçiligini talap edýän senagat, kuwwat we beýleki programmalarda giňden ulanýar.
  • YY-M32B Termiki şekil
  • YY-Z420C

   YY-Z420C

   YY-M420C uzak aralyk bilen ýokary öndürijilikli infragyzyl temperatura ölçeg modulydyr.Modulda çalt jogap bermek we temperaturany takyk ölçemek aýratynlyklary bar.Adaty 2 simli giriş tertibi ony ýokary temperatura gözegçiligini talap edýän senagat, kuwwat we beýleki programmalarda giňden ulanýar.
  • YY-MSGA-CO2

   YY-MSGA-CO2

   YY-MSGA-CO2 täjirçilik uglerod dioksidi (CO2) datçigi bir kanal, dispersiýa infragyzyl (NDIR) datçikdir. YY-MSGA-CO2 bilen bir tarapynda infragyzyl çeşme bolan sensor kamerasy we detektor bar beýleki tarapynda optiki süzgüç. specialörite proses bilen bejerilen duýgur kameranyň içki diwary ýagtylygyň çykarylyşynyň netijeliligini ýokarlandyryp biler, optiki ýoly netijeli ýokarlandyrmak we duýgurlygy we takyklygyny ýokarlandyrmak üçin aýna şöhlelendiriş prinsipini ulanyp biler. datçikÇeşme, CO2-iň siňdiriş zolagyny öz içine alýan tolkun uzynlyklarynda radiasiýa çykarýar. Süzgüç, CO2-iň barlygyna duýgur bolmadyk tolkun uzynlyklaryny bloklaýar, şeýlelik bilen saýlama we duýgurlygy ýokarlandyrýar. Lightagtylyk duýgur kameradan geçende, CO2 bolsa bir bölek sorulýar häzirki wagtda.Termopil detektory 1000 esse güýçlendiriji (AFE) birleşdirýär.AFE daşarky elektrik ses päsgelçiligini netijeli basyp bilýän gowy ses basyşy funksiýasyna eýedir.Detektor tarapyndan alnan signal, önümiň duýgurlygyny we takyklygyny netijeli ýokarlandyryp biljek 1000 gezek güýçlendirilenden soň uly çykyş edýär.Awtomatiki esas düzediş (ABC) funksiýasy, deslapky düzülen aralykda 400 ppm CO2 çenli datçigiň iň pes okalmagyny awtomatiki usulda kalibrläp biler.Bu uzak möhletli durnuklylygy güýçlendirýär we kalibrleme zerurlygyny aradan aýyryp biler.
  • YY-MHPB

   YY-MHPB

   YY-MHPB, infragyzyl kesgitlemä esaslanýan adam bedenini kesgitlemek datçigi.Özboluşly giň burçly infragyzyl datçik, örtükleriň köpüsinde adam bedeniniň bardygyny anyklap biler.Highokary kesgitleýiş duýgurlygy, çalt seslenme we pes ýalan duýduryş tizligi aýratynlyklary bar.Akylly öýde, ofisde we oturýan gözegçilik we ýatlatma zerur bolan beýleki ýagdaýlarda giňden ulanylýar.
  • YY-M420C

   YY-M420C

   YY-M420C uzak aralyk bilen ýokary öndürijilikli infragyzyl temperatura ölçeg modulydyr.Modulda çalt jogap bermek we temperaturany takyk ölçemek aýratynlyklary bar.Adaty 2 simli giriş tertibi ony ýokary temperatura gözegçiligini talap edýän senagat, kuwwat we beýleki programmalarda giňden ulanýar.
  • YY-M420A

   YY-M420A

   YY-M420A, uzak aralyk bilen ýokary öndürijilikli infragyzyl temperatura ölçeg modulydyr. Modulda çalt jogap bermek we temperaturany takyk ölçemek aýratynlyklary bar.Adaty 2 simli giriş tertibi ony ýokary temperatura gözegçiligini talap edýän senagat, kuwwat we beýleki programmalarda giňden ulanýar.
  • YY-M32B-1

   YY-M32B-1

   YY-M32B, infragyzyl termal bolan umumy goşa optiki birleşmä we infragyzyl temperatura ölçeglerine ünsi jemläp, bazar üçin standart modullary üpjün etmek üçin ýerleşýän infragyzyl termiki şekil goşa optiki moduldyr.Bu goşa optiki modulyň giriş derejesindäki önümine meňzeýär.Bu önüm, görünýän ýagtylygyň we infragyzyl ýagtylygyň goşa optiki birleşmesiniň özeni bilen doly termiki şekillendiriş çözgüdi bilen üpjün edýär.Ulanyjylar shema esasynda termiki şekillendiriş önüminiň shemasyny döredip bilerler.
  • YY-M32B-2

   YY-M32B-2

   YY-M32B, infragyzyl termal bolan umumy goşa optiki birleşmä we infragyzyl temperatura ölçeglerine ünsi jemläp, bazar üçin standart modullary üpjün etmek üçin ýerleşýän infragyzyl termiki şekil goşa optiki moduldyr.Bu goşa optiki modulyň giriş derejesindäki önümine meňzeýär.Bu önüm, görünýän ýagtylygyň we infragyzyl ýagtylygyň goşa optiki birleşmesiniň özeni bilen doly termiki şekillendiriş çözgüdi bilen üpjün edýär.Ulanyjylar shema esasynda termiki şekillendiriş önüminiň shemasyny döredip bilerler.
  • YY-M32A

   YY-M32A

   YY-M32A, UART-TTL interfeýsi arkaly sanly çykyşly 32 * 32 termopile massiwidir.Modulda kontakt däl, takyk temperaturany ölçemek we çalt jogap bermek aýratynlyklary bar.Diňe modul FOV-daky temperaturany ölçäp bilmeýär, eýsem uzak aralykda ýüze çykarylan adam bedeni ýaly janly-jandarlaryň funksiýasyna hem eýe bolup biler.
  • YY-M8A-V4

   YY-M8A-V4

   YY-M8A-V4, UART-TTL interfeýsi arkaly sanly çykyşly 8 * 8 termopile massiwidir.Modulda kontakt däl, takyk temperaturany ölçemek we çalt jogap bermek aýratynlyklary bar.Diňe modul FOV-daky temperaturany ölçäp bilmeýär, eýsem uzak aralykda ýüze çykarylan adam bedeni ýaly janly-jandarlaryň funksiýasyna hem eýe bolup biler.
  • YY-M160A
  12Indiki>>> Sahypa 1/2