• Chinese
 • Aragatnaşyk däl temperaturany ölçemek

  Lukmançylyk temperaturasy M.ýeňillik

  Epidemiýanyň täsiri sebäpli temperaturany ölçemek adamlaryň gündelik durmuşynyň bir bölegine öwrüldi.Aragatnaşyksyz, çalt seslenme we ulanmak aňsatlygy sebäpli infragyzyl termometr ulag derwezesinde, hassahanada, ýaşaýyş jaýynda, kärhanalarda we jemgyýetçilik edaralarynda giňden ulanyldy.Köplenç ulanylýan infragyzyl temperatura ölçeg enjamlaryny iki görnüşe bölmek bolar: infragyzyl termiki şekillendiriş temperaturasyny barlamak gurallary we infragyzyl termometrler.

  Infragyzyl termiki şekillendiriş temperaturasyny barlamak gurallary, dykyz akymly köpçülik ýerlerinde uly meýdança gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner.Highokary temperaturaly ýerleri awtomatiki yzarlap we duýduryş berip biler we ýokary gyzgynlygy bolan adamlary çalt tapmak we yzarlamak üçin görünýän ýeňil wideo bilen hyzmatdaşlyk edip biler.Faceüz tanamak, ykjam gözleg we beýleki tehnologiýalary birleşdirende, bedeniň gyzgynlygy has ýokary adamlar hakda has köp maglumat alyp biler.

  1
  2

  Infragyzyl termometri infragyzyl gulak termometrine we infragyzyl maňlaý termometrine bölmek mümkin.Infragyzyl termometr işgärleriň yzygiderli we çalt temperaturany ölçäp bilýän ýönekeý gurluşygyň, amatly ulanmagyň we çalt jogap bermegiň artykmaçlyklaryna eýedir.

  3
  4

  Senagat temperaturasyny ölçemek

  Adaty temperatura datçiginiň aragatnaşyk nokady ýüze çykaryş nyşanynyň üstünde gurulmalydyr, şonuň üçin adaty, ýelmeşme, poslama, geýim we ş.m. ýaly aragatnaşygyň fiziki aýratynlyklaryny göz öňünde tutmalydyr. temperautre datçikleri giňişlikde we kesgitlemek çäginde çäklidir.Termopil infragyzyl datçikler uzak aralyga niýetlenip bilýär we elýeterli däl ýerlerde ulanylýar.Carryeňil götermek aňsat, ölçemek üçin amatly we giň temperaturany kesgitlemek diapazony bilen termopil infragyzyl datçikler esasan çaklaýyş we öňüni alyş senagatyna hyzmat etmekde giňden ulanylýar we elektrik energiýasyny, senagaty, nebithimiýany kesgitlemekde giňden ulanylýar, demir ýol tranziti, energiýa tygşytlamak we beýleki ugurlar.

  Adaty temperatura datçiginiň aragatnaşyk nokady ýüze çykaryş nyşanynyň üstünde gurulmalydyr, şonuň üçin adaty, ýelmeşme, poslama, geýim we ş.m. ýaly aragatnaşygyň fiziki aýratynlyklaryny göz öňünde tutmalydyr. temperautre datçikleri giňişlikde we kesgitlemek çäginde çäklidir.Termopil infragyzyl datçikler uzak aralyga niýetlenip bilýär we elýeterli däl ýerlerde ulanylýar.Carryeňil götermek aňsat, ölçemek üçin amatly we giň temperaturany kesgitlemek diapazony bilen termopil infragyzyl datçikler esasan çaklaýyş we öňüni alyş senagatyna hyzmat etmekde giňden ulanylýar we elektrik energiýasyny, senagaty, nebithimiýany kesgitlemekde giňden ulanylýar, demir ýol tranziti, energiýa tygşytlamak we beýleki ugurlar.

  Adaty temperatura datçiginiň aragatnaşyk nokady ýüze çykaryş nyşanynyň üstünde gurulmalydyr, şonuň üçin adaty, ýelmeşme, poslama, geýim we ş.m. ýaly aragatnaşygyň fiziki aýratynlyklaryny göz öňünde tutmalydyr. temperautre datçikleri giňişlikde we kesgitlemek çäginde çäklidir.Termopil infragyzyl datçikler uzak aralyga niýetlenip bilýär we elýeterli däl ýerlerde ulanylýar.Carryeňil götermek aňsat, ölçemek üçin amatly we giň temperaturany kesgitlemek diapazony bilen termopil infragyzyl datçikler esasan çaklaýyş we öňüni alyş senagatyna hyzmat etmekde giňden ulanylýar we elektrik energiýasyny, senagaty, nebithimiýany kesgitlemekde giňden ulanylýar, demir ýol tranziti, energiýa tygşytlamak we beýleki ugurlar.

  5
  6
  7
  8