• Chinese
 • Howpsuzlyk gözegçiligi

  Howpsuzlyk gözegçiligi kem-kemden sosial zerurlyklaryň merkezine öwrülensoň, howpsuzlyk tehnologiýasynyň ösüşine jemgyýetiň ähli taraplary tarapyndan has köp üns berildi.Öňki görünýän ýagtylyk gözegçiligi indi adamlaryň gözegçilik talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýär we gijelerine hiç hili ýagtylyk gözegçiligi gözegçilik ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýar.Infragyzyl termiki şekillendiriş tehnologiýasy gözegçilik enjamlary üçin bir jübüt "perspektiwaly göz" döredýär we gözegçilik amalyny giňeldýär.Fireangyndan goramak, tokaý ýangynyň öňüni almak, ýol hereketini dolandyrmak, esasy desgalaryň howpsuzlygy, howa menziline gözegçilik, ammar ýangyndan duýduryş, akylly öý, akylly ulag, akylly lukmançylyk, akylly şäher we howa şertleriniň beýleki ugurlarynda giňden ulanyldy. gün gözegçiligi.

  1
  2

  Howpsuzlyga gözegçilik ulgamy aşa uly we hemmetaraplaýyn dolandyryş ulgamy, ol diňe bir jemgyýetçilik howpsuzlygyny dolandyrmak, şäher dolandyryşy, ýol hereketini dolandyrmak, adatdan daşary ýagdaý buýrugy, jenaýat yzarlamak we ş.m. zerurlyklaryny kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, betbagtçylyklarda şekil gözegçiligine bolan islegi we heläkçilik duýduryşy, howpsuzlygyň önümçiligine gözegçilik we beýleki taraplar göz öňünde tutulmalydyr.Wideo gözegçilik ulgamynda görünýän ýagtylyga gözegçilik enjamlary diýseň möhüm rol oýnaýar, ýöne gije-gündiziň gutulgysyz üýtgemegi we erbet howanyň täsiri sebäpli görünýän ýagtylyk gözegçilik enjamlarynyň kadaly işlemegi belli bir derejede çäklendirilýär, şol bir wagtyň özünde infragyzyl termiki şekillendiriş gözegçilik önümleri diňe bu kemçiligi düzýär we ýokary howpsuzlyk derejesindäki ýerlerde çozuşyň öňüni almak üçin ýörite amatlydyr.

  3
  4