• Chinese
 • “Specialöriteleşdirilen, ýörite we täze” kärhanalar.

  Şanhaý “izedöriteleşdirilen, ýörite we täze” 2022-nji ýylyň 25-nji maýynda 14: 17-de Şanhaýda neşir edildi

  Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik görnüşi yzygiderli gowulaşýarka, “ýöriteleşdirilen, ýörite we täze” kärhanalar iş we önümçiligi dowam etdirmek üçin çalt öňe geçmek düwmesini basýarlar.Levelshli derejedäki hökümetleriň goldawy we kömegi bilen has köp “ýöriteleşdirilen, ýörite we täze” kärhanalar çalt seslenýärler we epidemiýanyň öňüni alyş çärelerinde gowy iş etmek esasynda işiň we önümçiligiň täzeden başlamagyny çaltlaşdyrmak üçin birnäçe çäreleri görýärler.

  Şanhaý Güneş Tehnologiýalary Ltd.

  “Shanghaiöriteleşdirilen we ýörite täze” kiçi ägirt uly kärhana, “Shanghai Sunshine Technologies Co. Ltd.” tarapyndan işlenip düzülen sanly infragyzyl datçik, elektron gözegçiliginde, sanly garawulda, lukmançylyk enjamlarynda we bedeniň temperaturasyna gözegçilik edilýän beýleki ýerlerde esasy komponent hökmünde ulanylýar.Ujypsyzlygy, ýokary ygtybarlylygy we 4 pinli SMD bukjasy sebäpli datçik daşky gurşawyň temperaturasynyň kalibrlemesi bolmazdan daşky gurşawyň öwezini dolmak üçin ulanylyp bilner we bedeniň adaty bolmadyk temperaturasyny çalt kesgitläp biler.

  Güneş, Şanhaý şäher häkimliginiň degişli görkezmelerine we öňüni alyş we gözegçilik talaplaryna laýyklykda öý ofislerinde işlemek üçin epidemiýa garşy meýilnama düzdi.Şanhaý global statiki dolandyryş döwründe, kompaniýanyň müşderilere ibermek isleýän mikro infragyzyl datçikleri Şanhaýdaky ammarda aşa köp.Içerki epidemiýanyň öňüni almak üçin “elektron gözegçi” ýaly esasy komponentleriň üpjün edilmegini üpjün etmek üçin ähli tagallalary etmek üçin Güneş mikroelektronikasynyň ylmy we tehnologiki epidemiýanyň öňüni almak üçin köp kynçylyk çekip bilmez.Öýde we ofisde köp zat üýtgewsiz galýar.Güneşli mikroelektronikanyň işgärleri her dürli kynçylyklaryň çözgüdini tapmak üçin işleýärler we kompaniýa tarapyndan öndürilen önümleriň “Şanhaý” watanyny goramakda rol oýnamagyna synanyşýarlar.

  Gözleg we gözleg nukdaýnazaryndan, “Hikvision” -yň we beýleki iri içerki elektron poçta öndürijileriniň taslamalarynyň gyssagly talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, önümiň dizaýnyny we gowşurylyşyny wagtynda ýerine ýetirmek üçin müşderiniň ynamyny ýerine ýetirmek üçin “Güneş” gözleg işgärleri öý ofisleriniň çyzyklaryny saklady.Onlaýn dizaýn shemasy ýygnaklarynyň köpüsinde kompaniýanyň bölümleri onlarça elektron gözegçiniň goldaw dizaýnyny wagtynda tamamlamak üçin işjeň hyzmatdaşlyk etdiler.

  Önümi eltip bermek we üpjün etmek zynjyrynyň kepilligi nukdaýnazaryndan, Güneş mikroelektronikasy ähli esasy üpjün edijileriň we gaznalaryň hyzmatdaşlygy üçin tertip-düzgünini güýçlendirdi we çeşmeleri iň ýokary derejede utgaşdyrdy.Şanhaý logistikasynyň hereket etmegi düýbünden gadagan edilen halatynda, beýleki ýerlerden geçirmek arkaly aşaky üpjün edijileriň maddy-tehniki üpjünçiligine goldaw bermek üçin elimizden gelenini ederis.Güneşli mikroelektronika işgärleriň dinamikasyna we gyzyklanýan taraplaryň önümçilik ýagdaýyna ýakyndan üns berdi, üpjün edijiniň önümçilik kuwwaty, inwentar, çig mal we ş.m. barada düýpli gözleg geçirdi, önümleri beýleki ammarlara eltmek üçin agent zawody bilen habarlaşdy, nusga aldy we gözden geçirdi ammardaky önümleriň kär derejesi “uzakdan hyzmatdaşlyk + onlaýn ýolbelet” arkaly, soňra ýokary hilli önümleri müşderilere ýetirmek üçin dürli kynçylyklary ýeňip geçip, köp sanly elektron poçta iberilmegini üpjün edýär.

  ZhaohuiParmaceutical

  Derýa we deňiz bilelikde siňip, beýik fazylet ownuk hoşniýetlilik toplamak arkaly emele gelýär.“Specializedöriteleşdirilen we innowasiýa” kärhanasy bolan Şanhaý Zhaohui Pharmaceutical Co., Ltd.Partiýa bölüminiň sekretary we kompaniýanyň baş müdiri Wan Yanan, kärhananyň işgärlerine hökümetiň epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik syýasatlaryny aýgytly durmuşa geçirmäge we “Şanhaý” tagallalaryna goşant goşmaga ýolbaşçylyk etdi.

  Epidemiýa döwründe näsaglaryň esasy neşe zerurlyklaryny üpjün etmek üçin Zhaohui derman öndürijisi işgärlere “epidemiýa garşy göreşmek, üpjünçiligi üpjün etmek we jogapkärçilik çekmek” barada öz wagtynda çagyryş berdi we derrew işe we önümçilige täzeden başlamagy gurady we birinjisine girdi şäher derejesinde işe we önümçilige täzeden başlamagyň ak sanawy.Iş we önümçilik täzeden başlanda, kompaniýanyň ähli derejelerindäki dolandyryş işgärleri batyrgaýlyk bilen öňdäki hatara çykdylar we birinji hatara çykdylar.Employeeshli işgärler bir gaýykda bilelikde işlediler we bir gämide birleşdiler.Çykyşlary yzarlamaga, hilini üpjün etmäge we gije-gündiz ösüşi gowulaşdyrmaga howlukdylar.

  Duýdansyz möhürleme gözegçiligi çig malyň we işgärleriň ýetmezçiligine sebäp boldy, bu kärhanalaryň işe we önümçilige gaýdyp gelmegi üçin iň kyn meseleleriň birine öwrüldi.“Ureapylyş gözegçiligi sebäpli, işe ýeterlik derejede baha berilmedik ilkinji partiýa üçin diňe 80-den gowrak işgär bellendi.Iki çalşygyň asyl çykyşyny diňe bir smenanyň işgärleri tamamlap bilerler.Iş wagty uzyn we iş agyr, ýöne her kim muňa düşünip biler, dişlerini dişläp we dowam etdirip biler! ”Käbir işgärler çykyş etdiler.

  Işe gaýdyp baranymyzda dürli materiallaryň ýetmezçiligi, dürli derejedäki materiallaryň ýetmezçiligi, ýaşaýyş şertleri we şertleri, maddy transportdaky kynçylyklar, işgärleriň ukusyzlygy we ş.m. ýaly köp kynçylyklara we kynçylyklara duçar bolarys. üstünde.Şeýle-de bolsa, ähli işgärler henizem optimist we şertlere garamazdan, gazançlara we ýitgilere garamazdan, birinji hatara ýapyşýarlar, kynçylyklary ýeňip geçmek üçin bilelikde işleýärler we dürli meseleleri üstünlikli ýerine ýetirýärler.

  18-nji aprelde iş we önümçilik täzeden başlanaly bäri, Zhaohui derman öndürijisi takmynan 90 million önüm öndürmegi tamamlady we 7000 töweregi bölek iberdi;Bulara furosemid tabletleri, perfenazin tabletleri, bikalutamid tabletleri we adamlar tarapyndan uzak wagtlap ulanylýan beýleki zerur dermanlar, şeýle hem bu döwürde näsaglaryň dermanlary üçin täsirli kepillik berýän merkezleşdirilen satyn alyşlar we kepillendirilen üpjünçilik önümleri degişlidir.

  1

  Işiň täzeden başlamagynda material ýetmezçiligi we maddy-tehniki üpjünçiligiň ýetmezçiligi ýüze çykdy.Şeýle-de bolsa, ýerdäki işgärleriň saglygyny goramak üçin kompaniýa dürli üpjünçilik zynjyr kanallaryny işjeň gözledi, köp sanly miwe, süýt, iýmit we beýleki ýaşaýyş we epidemiýanyň öňüni alyş materiallaryny satyn aldy we paýlady, şeýlelik bilen işgärleriň ýüregi şeýle boldy. ýyly.Işe gaýdyp gelen ýokary derejeli ýolbaşçylar, administratiw we logistika işgärleri bilen materiallary gaplamak we paýlamak, işgärleriň pikirlerini işjeň diňlemek, aşhanany netijeli utgaşdyrmak we üpjün etmek üçin birinji hatara çykdylar. işgärleriň iýmitlenişiniň, iýmitlenişiniň we tagamynyň deňagramlylygy

  2

  Kompaniýa hemişe işgärleriniň ýaşaýyş şertlerine üns berýär.Boş wagtlaryny baýlaşdyrmak we bagtly keýpde we sagdyn ýagdaýda saklamak üçin kompaniýa arkan bökmek, stol tennisi, küýze zyňmak, çäge torbalary we monjuk ýöremek ýaly oýun reklamalaryny taýýarlady we işgärleriň işden soň güýmenmegi we dekompressiýasy we dynç günlerinde.Şahsy goragda gowy iş etmek esasynda işgärler birek-biregi “göçürdiler” we has içgysgynç izolýasiýa durmuşyna başga reňk goşdy.

  Epidemiýa mart aýynda ýaýraly bäri, Zhaohui derman öndürijisi epidemiýanyň öňüni alyş eşikleriniň 1200 toplumyny, 2200 N95 maska, 1200 gorag maskasy, 2400 gorag aýakgap örtügi, 2400 ellik, 480 çüýşe el dezinfeksiýa jeli we beýleki epidemiýanyň öňüni alyş materiallaryna sowgat berdi. , Baoshan etrabynda gaçybatalga we jemgyýetler.Luodian şäheriniň hökümetine 18000 maska, 5000 lukmançylyk ellik, 1000 gorag maskasy, 288 halta dezinfeksiýa süpürgiç, 1100 guty süýt we içgi sowgat edildi;Luodian şäher önümçilik kompaniýasyna 2 tonna gök önüm we miwe berdi.Şanhaý uniwersitetine 12000 maska, 50 guty miwe, 1200 guty gyssagly nahar, 200 guty çörek we biskwit, 600 guty süýt we epidemiýa garşy beýleki materiallar sowgat edildi.


  Iş wagty: 30-2022-nji maý