• Chinese
 • Güneşiň täze infragyzyl datçigi epidemiýanyň öňüni almaga - “Şanhaý” öýüni goramaga ylym we tehnologiýa kömek edýär

  Elektron Sentri (Şanhaý) düzgünleri

  Hökümet COVID-19-da administratiw buýruk bilen "elektron gözegçiniň" ulanylmagy barada hökmany düzgünleri berdi:

  April 1-nji aprelde Şanhaýda COVID-19-yň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek boýunça öňdebaryjy topar bölümi bu habary ýaýratdy

  "Kod skanerini" we şäherde epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak boýunça beýleki çäreleri durmuşa geçirmek barada bildiriş:

  COVID-19-yň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek boýunça şäher häkimliginiň öňdebaryjy bölümi habar ýaýratdy: epidemiýanyň irki duýduryşyny we gözegçiligini has-da güýçlendirmek we epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmegiň takyklygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, durmuşa geçirmek kararyna geldi 2022-nji ýylyň 5-nji aprelinden şäherdäki "saýt kody" we "saglygy barlamak enjamy" ("sanly garawul" diýlip hem atlandyrylýar) kodlaryny skanirlemek çäreleri.

  1. "Kod gözlemek mümkinçiligi" şäherdäki dürli möhüm ýerleriň giriş barlagyna degişlidir.Esasy ýerler esasan mekdepleri, ýaşaýyş ýerlerini, döwlet edaralaryny, döwlet hyzmat merkezlerini, täjirçilik toplumlaryny, daýhan bazarlaryny, söwda merkezlerini, supermarketleri, kinoteatrlary we teatrlary, köpçülikleýin ýerleri öz içine alýar (jemgyýetçilik kitaphanalary, muzeýler, sungat galereýalary, sergi zallary, medeni merkezler, jemgyýetçilik medeni işjeňlik merkezleri, syýahatçylyk maslahat beriş merkezleri, nika bellige alyş merkezleri, jaýlanyş ýerleri we ş.m.), barlar we restoranlar, myhmanhanalar, bedenterbiýe we dynç alyş ýerleri, syýahatçylyk merkezleri seýilgähleri ​​(haýwanat baglary we botanika baglary), dini çäreler ýerleri, internet hyzmaty ýerler, güýmenje ýerleri (aýdym we tans zallary, küşt we kart otaglary, mahjong zallary, ssenariý öldürmek, gizlin otagdan gaçmak, oýun güýmenje zallary we ş.m.), hyzmat ediş ýerleri (hammam massaagey, gözellik salonlary we ş.m.), lukmançylyk edaralary , okuw jaýlary, gyssagly söwda nokatlary, zawodlar we kärhanalar, uzak aralyk awtobus duralgalary, howa menzilleri, ýolagçy terminallary (şol sandaparomlar) we ş.m.

  2. Möhüm ýerleriň dolandyryjylary ýa-da operatorlary "ýer kody" ýa-da girelgelerde we çykyşlarda gözüňi özüne çekiji ýerlere "sanly gözegçi" ýerleşdirmeli.Bölümiň "sahypa kody" onlaýn "Hytaý Netcom" web sahypasynda we "teklip" ykjam terminalynda onlaýn ulanylýar we işgärler sahypa girýän işgärleri kody skanirlemäge ugrukdyrmak we çagyrmak üçin düzüldi. koduň her gezek skanirlenýändigini we barlanýandygyny, hiç kimiň sypdyrmaýandygyny üpjün etmek üçin.Akylly telefonlary bolmadyk garrylar we çagalar ýaly ýörite toparlar üçin maglumatlary hasaba almak çäreleri saklanmalydyr.

  3. Esasy ýerlere girenlerinde raýatlar möhüm ýerlerde ýerleşdirilen "ýer koduny" ykjam terminaly (APP, applet) we wechat we Alipay-yň "skaner" funksiýasy arkaly gözden geçirmeli;Şeýle hem, "programma koduny" skanirlemek ýa-da möhüm ýerlerde ýerleşdirilen "sanly garawul" arkaly şahsyýetnamany okamak arkaly barlap bolýar.

  4. Esasy ýerleriň dolandyryjylary ýa-da operatorlary öňüni alyş we gözegçilik dolandyryş talaplaryna laýyklykda girýän işgärleriň "kod skanerine girmek" maglumatyny üns bilen barlamaly, öňüni alyş talaplaryna laýyk gelmeýändiklerini anyklasa işgärleriň girmegini ret edýär we dolandyryş dolandyryş talaplary we ýerli epidemiýanyň öňüni alyş we gözegçilik bölümine ilkinji gezek hasabat beriň.Öňüni alyş we gözegçilik bölümi öňüni alyş we gözegçilik dolandyryş talaplaryna laýyklykda derrew gözegçilik çärelerini başlar.

  Esasy ýerleriň dolandyryjylary ýa-da operatorlary we saýta girýän raýatlar epidemiýanyň ýaýramagyna ýa-da ýokaşma töwekgelçiligine sebäp bolýan epidemiýanyň öňüni alyş we gözegçilik çäreleriniň talaplaryny ýerine ýetirmekden ýüz öwürseler, kanuny taýdan derňeler jogapkärçiligi kanuna laýyklykda.

  Irki duýduryş we gözegçiligi has-da güýçlendirmek we epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmegiň takyklygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, COVID-19-yň öňüni almak we gözegçilik etmek boýunça şäher häkimliginiň öňdebaryjy topary, kod gözlemek we geçiş çärelerini durmuşa geçirmek kararyna geldi. 2022-nji ýylyň 5-nji aprelinden şäherdäki "ýer kody" we "saglyk koduny barlamak enjamy" ("sanly garawul" diýlip hem atlandyrylýar).

  karar bermek

  Elektron sentinel önümleriniň esasy bölegi hökmünde, “Yeying” mikroelektronikasynyň infragyzyl termopil temperatura datçigi Şanhaýda ylmy we tehnologiki epidemiýanyň öňüni almak we "Şanhaý" öýüni goramak üçin giňden ulanylýar.

  Esasy komponent hökmünde

  Iş wagty: Maý-16-2022