• Chinese
 • “Yeying Electronics” “Egret ýyldyzy” innowasiýa we telekeçilik bäsleşiginiň ikinji tapgyry üçin saýlandy

  CGK 19-njy Merkezi komitetiniň we merkezi ykdysady iş konferensiýasynyň altynjy umumy mejlisiniň ruhuny düýpli durmuşa geçirmek, innowasiýa esaslanýan ösüş strategiýasyny çuňňur durmuşa geçirmek, innowasiýalarda kärhanalaryň agdyklyk edýän ornuny berkitmek, innowasiýa faktorlarynyň jemlenmegini dowam etdirmek üçin kärhanalara, ylym we tehnologiýa bilen maliýeleşdirmegiň çuňňur birleşmegine itergi bermek we ylym we tehnologiýanyň innowasiýalaryny we telekeçiligini optimallaşdyrmak üçin 2022-nji ýylda Ylym we tehnologiýa ministrligi, Maliýe ministrligi, Bilim ministrligi, merkezi internet maglumat bölümi we Hytaýyň ähli senagat we söwda federasiýasy bilelikde 11-nji Hytaý innowasiýa we telekeçilik bäsleşigini geçirer.

  Esasy esasy tehnologiýa meselelerini çözmäge, ylmy we tehnologiki üstünlikleriň senagatlaşmagyna kömek ederis, iri we orta kärhanalaryň birleşmegine we ösmegine kömek ederis, bazara gönükdirilen we çuňňur integrasiýa hökmünde kärhanalar bilen innowasiýa faktoryny ýygnaýan platforma gurarys. Senagat, Uniwersitet we gözlegler, milli ýokary tehnologiýaly zolaklarda senagat bilelikdäki innowasiýalary we sebitleýin utgaşdyrylan ösüşi güýçlendirýär, ylmy we tehnologiki innowasiýalary we telekeçiligi hasam ösdürýär, bazar oýunçylarynyň durmuşyny yzygiderli höweslendirýär we senagat ösüşiniň döwrebaplaşdyryş derejesini ýokarlandyrýar.

  Bu bäsleşige, Sýamen şäher ylym we tehnologiýa býurosy we Sýamen şäher senagat we maglumat tehnologiýasy býurosy bilelikde hemaýatkärlik edýär.Deslapky, ýarym final, sebit we milli ýaryşlara bölünýär.Bäsleşige jemi 437 kärhana gatnaşdy.Deslapky bäsleşikden soň 223 kärhana ikinji tapgyra çykaryldy.“Yeying Electronics” ösüş toparynyň ýarym finaly üçin saýlandy.

  -Arym final tapgyry köpçülige açyk bolmadyk taslama görkezişleri görnüşinde bolup, maýa goýum hünärmenlerinden we tehniki hünärmenlerden düzülen baha beriş topary gatnaşýan taslamalara baha berer we baha berer.Milli bäsdeşlik guramaçylyk komiteti tarapyndan bölünip berlen mahabat kwotasyna laýyklykda kärhana topary, yhlas bilen tamamlanandan soň milli senagat finalyna çykmagy maslahat berýär.

  Kompaniýa ýarym finalyň ýol sergisine gatnaşmak üçin re directorissýor Jun Wei Yuu iberdi.Prezident Yuu, syn topary tarapyndan biragyzdan ykrar edilen tehniki aýratynlyklary, toparyň artykmaçlyklaryny, taslamanyň aýratynlyklaryny, bazaryň geljegini we “Yeying” elektronikasynyň strategiki meýilnamalaşdyrylyşyny doly düşündirdi.

  Geliň, ikinji tapgyryň hoş habaryna sabyrsyzlyk bilen garaşalyň!

  5

  “Yeying” elektron hakda

  “Xiamen Yeying Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.” MEMS termoelektrik infragyzyl sensor çip önüm tehnologiýasyny ýadro hökmünde alýar.Kompaniýa CMOS-MEMS dizaýny we amal integrasiýasy boýunça baý tejribä eýe we dürli infragyzyl termopil datçik önümlerini satuwa çykardy.Aragatnaşyk däl infragyzyl temperatura datçigi, dispersiýa däl gaz kesgitleýiş datçigi, infragyzyl induksiýa adam-maşyn täsiri we beýleki önümler, termoelektrik infragyzyl “hytaý ýadrosy”;CMOS-MEMS prosess platformasyna bil baglap, kompaniýa biologiki mikroneýlleri, passiw enjamlary we beýleki önümleri hem öndürdi.Özbaşdak ösen CMOS-MEMS tehnologiýasyna bil baglamak we başarnyksyz iş modelini kabul etmek bilen, kompaniýa diňe bir önümiň integrasiýasyny gowulandyrman, eýsem öndürijiligini we bahasyny hem göz öňünde tutýar we ýüze çykýan amaly terminallara yzygiderli uýgunlaşyp biler.Lukmançylyk saglygy, öý enjamlary, akylly öýler, sarp ediş elektronikasy, senagat gözegçiligi, optiki aragatnaşyk we derini ylmy we tehnologiki ideg ýaly ugurlarda giň ulanyş mümkinçilikleri bar.


  Iş wagty: 18-2022-nji awgust