• Chinese
 • SDG11DF33

  NDIR (infragyzyl gazy kesgitlemek) üçin integrirlenen termopil datçiginiň SDG11DF33 maşgalasy, infragyzyl (IR) radiasiýa güýjüne göni proporsional çykyş signal naprýa .eniýesine eýe bolan goşa kanal termopil datçigi.Sensoryň öňündäki infragyzyl dar zolakly süzgüç enjamy gazyň konsentrasiýasyna duýgur edýär.Salgy kanaly ähli ulanylýan şertleriň öwezini dolmagy üpjün edýär.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Umumy düşündiriş

  NDIR (infragyzyl gazy kesgitlemek) üçin integrirlenen termopil datçiginiň SDG11DF33 maşgalasy, infragyzyl (IR) radiasiýa güýjüne göni proporsional çykyş signal naprýa .eniýesine eýe bolan goşa kanal termopil datçigi.Sensoryň öňündäki infragyzyl dar zolakly süzgüç enjamy gazyň konsentrasiýasyna duýgur edýär.Salgy kanaly ähli ulanylýan şertleriň öwezini dolmagy üpjün edýär.Täze görnüşli CMOS gabat gelýän termopil datçik çipini öz içine alýan SDG11DF33 gowy duýgurlygy, duýgurlygyň kiçi temperatura koeffisiýentini, şeýle hem ýokary öndürijilik we ygtybarlylygy görkezýär.Highokary takyk termistor salgylanma çipi hem daşky gurşawyň temperaturasynyň öwezini dolmak üçin birleşdirildi.

  SDG11DF33 NDIR CH4 datçigi, termal katalizden we ýylylyk geçirijilik tehnologiýasyndan has ýokary bolan NDIR tehnologiýasy esasynda metanyň (CH4) konsentrasiýasyny 0-dan 100% -e çenli kesgitleýär.Oňaýly işlemegiň, takyk ölçemegiň, ygtybarly işlemegiň, naprýatageeniýe we seriýa portunyň bir wagtda çykmagy we goşa şöhle dizaýnynyň artykmaçlyklary bar.Senagat pudagynyň we laboratoriýa ölçegleriniň dürli talaplaryna laýyk gelýär we nebithimiýa, himiýa, kömür käninde, lukmançylyk we laboratoriýa pudaklarynda gazy kesgitlemekde we derňemekde giňden ulanylýar.
  Aýratynlyklary bar:
  Uzak ömri we doly ölçeg aralygy bolan NDIR tehnologiýasy
  Içerki doly temperaturanyň öwezini dolmak
  Diffuziýa nusgasy, durnukly öndürijilik
  Highokary takyklyk
  Ykjam ululygy, çalt jogap
  Poslamanyň öňüni almak
  Ansat gurnamak we az hyzmat etmek
  Sanly we analog naprýa .eniýe signalynyň çykyşyna laýyk gelýär

  Aýratynlyklary we peýdalary

  Responsokary duýgurlyk, Signokary signal-ses gatnaşygy

  Kiçijik ululyk, ýokary ygtybarlylyk, 4 pinli metal jaý TO-5

  Kompensasiýa üçin salgylanma kanaly bolan goşa kanal

  Işleýiş temperatura aralygy: −40 ℃ + 125 ℃

  Termopile datçigi üçin 1.212V ofset naprýa .eniýesi

  Goýmalar

  NDIR gaz duýgusy

  Gapynyň howasynyň hili

  Teplisa

  Elektrik aýratynlyklary

  1

  Konfigurasiýalar we paket görnüşleri

  2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler